vvr vrb

DÉ SPECIALIST IN O.A. DISNEYLAND® PARIS REIZEN EN TICKETS VOOR DE MOOISTE PARKEN!

Reisverzekering polis voor uw reis

Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten. Daarom raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis.

Enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat

Neem altijd uw creditcard mee. Een creditcard is vaak onmisbaar op reis. Wilt u bijvoorbeeld een (vervangende) auto huren? Dan heeft u daarvoor een creditcard nodig.

De Europeesche Hulplijn voor hulp tijdens uw reis
Gaat er iets mis op reis? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn via telefoonnummer
+31 20 651 57 77. Sla dit nummer op in uw mobiele telefoon. Bel in ieder geval direct de Europeesche Hulplijn bij:

✓ Ziekenhuisopname
✓ Ongeval of ziekte
✓ Eerdere terugkeer
✓ Pech met uw auto, caravan of camper
✓ Onverwachte extra reis- en/of verblijfkosten

Wij willen u graag goed helpen. Noteer daarom voordat u de Europeesche Hulplijn belt altijd eerst de naam van de plaats waar u bent en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Dan kunt u dit gelijk doorgeven als hier om gevraagd wordt.

Ook voor medische hulp op reis. Heeft u een dokter nodig? Bel dan met de Europeesche Hulplijn. Wij verwijzen u dan naar een betrouwbare dokter. Vraag de dokter altijd om een rekening waarop alle kosten apart vermeld zijn.

Diefstal of verlies van bagage tijdens de reis? Doe bij diefstal of verlies van bagage direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een schriftelijk bewijs. Doe ook altijd aangifte bij de reisleiding of het hotel. Ontstaat de schade tijdens vervoer? Vraag dan direct een schriftelijke verklaring van de vervoerder. Luchtvaartmaatschappijen hebben hiervoor een speciaal formulier: het Property Irregularity Report.

Is uw bagage beschadigd?

Bewaar uw beschadigde artikelen tot wij uw claim hebben afgehandeld. Wij kunnen u namelijk vragen deze aan ons of een reparatiebedrijf te sturen.

Schade
U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af.

Medische kosten
Dien medische nota’s eerst in bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan een overzicht waarop uw zorgverzekeraar aangeeft welke kosten hij wel en niet vergoedt. Dit overzicht stuurt u vervolgens naar ons. Wij vergoeden dan de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Houdt hij ook een verplicht eigen risico in? Dan vergoeden wij dat eveneens. Zo weet u zeker dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico juist bijwerkt. U kunt uw nota’s natuurlijk ook direct bij ons indienen. Wij nemen dan contact op met uw zorgverzekeraar. Tip: maak altijd kopieën van de nota’s voor u ze naar uw verzekeraar stuurt.

Inhoudsopgave

Leeswijzer
Overzicht met dekkingen: wat is verzekerd?
1 Contractvoorwaarden Kortlopende Reisverzekering
1.1 Wat bedoelen we met ...?
1.2 Wat zijn de voorwaarden voor een schadevergoeding?
1.3 Wanneer start en eindigt uw verzekering?
1.4 Wat moet u weten over de premie?
1.5 Wat zijn uw verplichtingen?
1.6 Hoe gaan wij om met fraude?
1.7 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens?
1.8 Wat doet u als u een klacht heeft?
1.9 Welk recht geldt voor deze overeenkomst?
2 Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering
2.1 Algemene bepalingen
2.2 Personenhulp
2.3 Extra onvoorziene kosten
2.4 Telefoonkosten 
2.5 Schade vakantieverblijf 
2.6 Bagage 
2.7 Geld 
2.8 Geneeskundige kosten 
2.9 Reisrechtsbijstand
2.10 Ongevallendekking
2.11 Skiën en snowboarden
2.12 Hulp en huur vervoermiddel
2.13 Extra sportuitrusting

Leeswijzer

U heeft bij ons een Kortlopende Reisverzekering afgesloten. In deze voorwaarden leest u waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Op uw polis blad of boekingsformulier ziet u waarvoor u verzekerd bent. Dat hangt af van het type verzekering dat u heeft afgesloten: Basis, Comfort of Optimaal en er zijn meer keuzemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld ongevallen, bagage of geld meeverzekeren. Al uw gemaakte keuzes staan op uw polis blad. Controleer dit goed.

Hieronder vindt u eerst het dekkingsoverzicht. Hierop staat beknopt welke verzekerde bedragen horen bij de verschillende types verzekeringen en dekkingen. Vervolgens leest u in hoofdstuk 1 onze Contractvoorwaarden Kortlopende Reisverzekering. Hierin leggen we uit wat we verstaan onder verschillende begrippen. U leest wanneer u recht heeft op schadevergoeding, wanneer uw verzekering begint en eindigt en wat u moet weten over de premie. Daarna gaan we nog in op uw verplichtingen, wat er gebeurt als u fraudeert en waar u terecht kunt met klachten. In hoofdstuk 2 staan tot slot alle onderdelen die u bij een reisverzekering kunt kiezen. Per onderdeel leest u daar wat onder de verzekering valt, wat de voorwaarden zijn en welke vergoedingen wij bieden.

Overzicht met dekkingen: wat is verzekerd?

Alle genoemde maximumbedragen gelden per verzekerde, tenzij anders is vermeld.

Reisverzekering Basis Comfort Optimaal
✓ Personenhulp
✓ Hulp voor personen kostprijs
✓ Extra onvoorziene kosten kostprijs
✓ Telecommunicatiekosten € 50,- € 100,- € 150,-
✓ Extra kosten na een natuurramp € 450,- € 450,- € 450,-
✓ Schade aan uw vakantieverblijf (bij schade boven € 25,-) € 100,- € 300,- € 500,-

Bagage, alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Standaard meeverzekerd --> Totaal € 1.000,- € 3.000,- € 5.000,-
✓ Mobiele telefoons, smartphones € 100,- € 300,- € 500,-
✓ Mp3-spelers, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur € 500,- € 1.500,- € 2.500,-
✓ (Zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges € 100,- € 300,- € 500,-
✓ (Elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten € 250,- € 300,- € 500,-
✓ Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten € 250,- € 300,- € 500,-
✓ Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn € 100,- € 300,- € 500,-
✓ Reisdocumenten kostprijs
✓ Totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel € 500,- € 750,- € 1.000,-
✓ Noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent € 100,- € 350,- € 500,-
✓ Vervoerskosten voor teruggevonden bagage € 250,- € 250,- € 250,-
✓ Noodaanschaf toiletartikelen en kleding € 100,- € 250,- € 350,-
✓ Eigen risico per gebeurtenis € 100,- € 50,- € 0,-

Geld, alleen als u dat heeft meeverzekerd € 500,-
✓ Geneeskundige kosten Alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Gemaakt buiten Nederland kostprijs
✓ Gemaakt in Nederland € 500,- € 1.000,- € 1.000,-
✓ Tandheelkundige kosten € 250,- € 350,- € 500,-

Reisrechtsbijstand Alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Binnen Europa kostprijs 
✓ Buiten Europa, per gebeurtenis € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-

Ongevallen, alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Bij overlijden € 12.500,- € 25.000,- € 25.000,-
✓ Bij algehele blijvende invaliditeit € 35.000,- € 75.000,- € 75.000,-
✓ Zonder helm (meerijden) op een motor van meer dan 50cc € 3.000,- € 5.000,- € 5.000,-
✓ Skiën en snowboarden, alleen als u dat heeft meeverzekerd

Hulp en huur vervoermiddel (per vervoermiddel af te sluiten) alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Pechhulp en kosten om uw voertuig thuis te brengen kostprijs 
✓ Arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,- € 150,- € 150,-
✓ Verzending onderdelen € 150,- € 150,- € 150,-
✓ Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
✓ Extra verblijfskosten per dag (maximaal 10 dagen) € 75,- € 75,- € 75,-
✓ Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen) € 125,- € 125,- € 125,-

Extra sportuitrusting (alleen af te sluiten in combinatie met de dekking Bagage), alleen als u die heeft meeverzekerd
✓ Sportartikelen € 2.500,- € 2.500,- € 2.500,-

1. Contractvoorwaarden Kortlopende Reisverzekering

1.1 Wat bedoelen we met?

Atoomkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.
Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering.
Molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten of oproer.
Polis blad: uw verzekeringsbewijs of boekingsformulier.
Premie: het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt.
U/uw/verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan.
Vergoeding: vergoeding van schade, kosten en/of verliezen, hulp of uitkering bij een ongeval.
Verbeurdverklaring: het in beslag nemen van voorwerpen door een overheid of andere instantie.
Verzekerde: u en eventueel andere op het polis blad of in de voorwaarden genoemde personen.
Verzekering: een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer.
Wij/we: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

1.2 Wat zijn de voorwaarden voor een schadevergoeding?

1.2.1 Wat krijgt u vergoed, als u schade heeft door terrorisme?
Is uw schade veroorzaakt door terrorisme? Dan vergoeden wij de schade op basis van het Protocol afwikkeling claims van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden). Daarin staat in welke gevallen we een schadevergoeding kunnen beperken, als er sprake is van bijvoorbeeld terrorisme of kwaadwillige besmetting. De volledige tekst van dit protocol vindt u op
www.terrorismeverzekerd.nl.

1.2.2 Wanneer krijgt u geen schadevergoeding?
Wij vergoeden geen schade of hulp, als die is ontstaan:

✓ Doordat u of een medeverzekerde de schade opzettelijk heeft toegebracht, of heeft nagelaten de schade te voorkomen;
✓ Doordat de schade met uw toestemming opzettelijk is toegebracht; terwijl u of een medeverzekerde niet over de juiste papieren beschikte, zich niet aan voorschriften hield of onbevoegd handelde;
✓ Doordat u of een medeverzekerde zich niet aan de verplichting(en) heeft gehouden (meer hierover leest u onder 1.5 Wat zijn uw verplichtingen?);
✓ Door een poging tot zelfdoding door u of een medeverzekerde;
✓ Buiten het verzekeringsgebied dat op uw polis blad staat;
✓ Doordat u of een medeverzekerde drugs, alcohol of meer dan voorgeschreven geneesmiddelen heeft gebruikt.

Wij vergoeden ook geen schade:
✓ Als u de premie van deze verzekering niet (op tijd) heeft betaald;
✓ Als die al wordt vergoed op basis van een wet of een andere verzekering, garantie of voorziening, of als die al vergoed zou
worden, wanneer u niet bij ons verzekerd was geweest;
✓ Als die is veroorzaakt of verband houdt met molest, atoomkernreactie, kaping of verbeurdverklaring;
✓ Als die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten;
✓ Als u of een medeverzekerde fraudeert.

1.2.3 Wat als u de schadevergoeding die onze externe expert vaststelt te laag vindt?
Schakelen wij een externe schade-expert in en vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een door de beroepsgroep erkende deskundige aanwijzen, die overlegt met onze deskundige. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over de hoogte van het schadebedrag, dan wijzen ze samen een derde deskundige aan. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van beide taxaties. Krijgt u gelijk en betalen wij een aanvullende vergoeding? Dan betalen wij ook de kosten van deze deskundigen. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor u.

1.2.4 Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen?
Heeft u schade? Dan moet u dit zo snel mogelijk bij ons melden. Doet u dit niet? En worden wij daarmee in ons belang geschaad? Dan vergoeden wij de schade niet. Heeft u een brief ontvangen waarin wij u meedelen dat we definitief besluiten om geen (verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan kunt u tot maximaal drie jaar na de datum van deze brief een vergoeding opeisen. Na die tijd is uw vordering volgens de wet niet meer geldig.

1.3 Wanneer start en eindigt uw verzekering?

De ingangsdatum en einddatum van uw verzekering staan op uw polis blad. U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw polis, niet vóór die tijd. Wij vergoeden dus alleen schade die ontstaat tijdens de looptijd van uw verzekering. Behalve als u de premie niet op tijd betaalt; dan bent u en zijn de medeverzekerden niet verzekerd.

1.3.1 Wat als u de verzekering toch niet wilt afsluiten?
Nadat u de polis ontvangt, heeft u veertien dagen bedenktijd. In die periode kunt u, zonder enige verplichting, de verzekering ongedaan maken. De premie die u al betaald heeft, betalen we dan terug. Gaat de verzekering binnen de veertien dagen bedenktijd in? Dan betaalt u wel premie over de dagen waarop de verzekering al heeft gelopen. De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen die korter duren dan dertig dagen.

1.3.2 Wanneer beëindigen wij uw verzekering?
In de volgende gevallen kunnen wij uw verzekering beëindigen:

✓ Als u de verzekering wijzigt. Wij beoordelen op dat moment namelijk de gegevens op dezelfde manier als bij de aanvraag van een verzekering. Dit kan betekenen dat uw premie hoger of lager wordt, maar ook dat we uw verzekering kunnen beëindigen. Heeft de wijziging gevolgen voor uw verzekering? Dan ontvangt u hierover van ons een brief.
✓ Als u een vaste woonplaats heeft of krijgt buiten Nederland.
✓ Als u of een medeverzekerde veel of niet volledig aantoonbare schades meldt. Signaleren we veel of twijfelachtige schades? Dan kijken we in sommige gevallen samen met u naar de oorzaken. Mogelijk zijn er oorzaken die u kunt voorkomen. Wilt u daar niet aan meewerken? Of schatten wij in dat de situatie niet gaat veranderen? Dan kan dat aanleiding zijn om:

  • Een (extra) eigen risico in de verzekering op te nemen;
  • De verzekering te beëindigen. Daarbij hanteren we een opzegtermijn van zestig dagen.
✓ Als u ons opzettelijk misleidt. Ontdekken wij dat u ons bij het aanvragen van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven, met de opzet ons te misleiden? Dan beëindigen wij direct de verzekering.
✓ Als vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. In dat geval eindigt uw verzekering op de datum van dagtekening van de brief waarin we u dit meedelen. Meer hierover leest u onder 1.6 Hoe gaan wij om met fraude?.

1.4 Wat moet u weten over de premie?

U betaalt de premie voor deze verzekering voordat uw verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij geen premie terug.

1.5 Wat zijn uw verplichtingen?

U en de eventuele medeverzekerde(n) zijn verplicht om:

✓ Voorzichtig met uw zaken om te gaan;
✓ Al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken;
✓ Bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat u zich op onze kosten moet laten onderzoeken door een door ons aangewezen arts, als wij daarom vragen. U moet deze arts bovendien alle gewenste informatie geven;
✓ De omvang en de omstandigheden van de gemelde schade aan te tonen;
✓ Aangifte te doen binnen 24 uur bij de politie bij strafbare feiten zoals inbraak, diefstal, joyriding of een aanrijding waarbij de dader onbekend is;
✓ Diefstal of vermissing uit uw hotelkamer binnen 24 uur na ontdekking te melden bij de hoteldirectie;
✓ Schade zo snel mogelijk aan ons te melden. Doet u dat niet? En worden wij daardoor in onze belangen geschaad? Dan vergoeden wij de schade niet;
✓ Ons alle informatie te geven die van belang kan zijn om de schade te kunnen afhandelen;
✓ Contact met ons op te nemen voordat u een schade laat repareren. Op die manier kunnen wij de schade laten onderzoeken, als wij dat nodig vinden;
✓ De juiste gegevens aan ons te verstrekken. Dit geldt zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering en bij schade;
✓ Mee te werken aan het snel en goed regelen van schadevergoeding;
✓ Binnen veertien dagen alle wijzigingen aan ons door te geven die voor uw verzekering van belang zijn, zoals een verhuizing;
✓ Beschadigde zaken te bewaren tot na de schadeafwikkeling. Soms vragen wij u om de beschadigde zaken bij een schademelding aan ons op te sturen.

1.5.1 Wat als u of een medeverzekerde niet aan deze verplichtingen voldoet?
Voldoet u of een medeverzekerde niet aan de verplichtingen? Dan kan dat voor ons reden zijn om:

✓ Bij een schade minder of niets te vergoeden.
✓ Eventueel betaalde schade op u te verhalen.
✓ Uw verzekering te beëindigen.


1.5.2 Wat verklaart u bij het afsluiten van een verzekering?
Met het afsluiten van deze verzekering verklaart u dat in de laatste acht jaar voor u deze verzekering heeft afgesloten:

✓ Wij of andere verzekeraars geen verzekering van u hebben opgezegd;
✓ Wij of andere verzekeraars niet geweigerd hebben om een verzekering met u af te sluiten of een verzekering van u te wijzigen;
✓ Wij of andere verzekeraars geen beperkende of zwaardere voorwaarden hebben opgelegd of een hogere premie hebben toegepast of aan u hebben voorgesteld.
✓ U verklaart ook dat u in de laatste acht jaar voor het sluiten van deze verzekering niet in aanraking bent geweest met politie of justitie in verband met:
diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe. Het benadelen van anderen. Bijvoorbeeld door vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging of een misdrijf
gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe. Het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten. Tot slot een verkeersmisdrijf zoals rijden onder invloed, een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 kilometer per uur of doorrijden na een aanrijding.
✓ U verklaart ook dat op het moment dat u deze verzekering afsloot, een deurwaarder geen beslag had gelegd op uw zaken of uw inkomsten.

Kunt u niet voldoen aan een van de bovenstaande verplichtingen? Dan moet u ons dit laten weten binnen veertien dagen nadat u uw polis blad heeft ontvangen. Ontdekken wij achteraf zelf dat uw informatie niet klopt, dan kan dat betekenen dat u geen recht heeft op schadevergoeding.

1.6 Hoe gaan wij om met fraude?

Met ‘fraude’ bedoelen we dat u ons doelbewust benadeelt. Bijvoorbeeld doordat u:

✓ Niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd.
✓ Bedragen op (aankoop)nota’s verandert.
✓ Meer dan de geleden schade claimt.
✓ Bij meerdere partijen dezelfde schade claimt.
✓ Informatie achterhoudt of wijzigingen niet aan ons doorgeeft.
✓ Een eerder afgewezen schade opnieuw met een ander verhaal claimt.

Wat doen wij als u fraudeert?
Constateren we dat u heeft gefraudeerd? Dan nemen we een of meer van de volgende stappen:

✓ Wij verhalen alle (onderzoeks)kosten op u en u moet uw ontvangen vergoedingen terugbetalen.
✓ Wij beëindigen alle verzekeringen die u bij ons of andere ondernemingen van a.s.r. N.V. heeft afgesloten. Onze moedermaatschappij is a.s.r. NV.
✓ Wij sluiten u uit voor toekomstige verzekeringen.
✓ Wij nemen uw gegevens op in ons interne incidentenregister.
✓ Wij geven uw gegevens door aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) in Zeist. Andere financiële instellingen in Nederland kunnen nagaan of u hierin voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
✓ Wij geven uw gegevens door aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars.
✓ Wij doen aangifte bij de politie.

1.7 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens?

1.7.1 Wij gaan fatsoenlijk om met uw persoonlijke gegevens
We vragen alleen om de persoonlijke gegevens die nodig zijn om:

✓ Het verzekeringscontract te kunnen afsluiten en te onderhouden.
✓ Schade te behandelen en hulpverlening te regelen.
✓ U te informeren over diensten.
✓ Fraude te voorkomen en te bestrijden.

We houden ons hierbij aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wij wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist en houden ons aan het privacyreglement van deze stichting (zie www.stichtingcis.nl). In sommige gevallen nemen we telefoongesprekken op. Deze opnames gebruiken we hoofdzakelijk voor training van onze medewerkers.

1.7.2 Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens in het extern verwijzingsregister?
Laten wij uw persoonsgegevens opnemen in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting CIS? Dan kunnen financiële instellingen in Nederland zien dat u hierin voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Financiële instellingen gebruiken dit register om de betrouwbaarheid van hun relaties te beoordelen. Degene die toetst of u hierin voorkomt, is verplicht om bij ons navraag te doen over de reden van uw registratie, voordat hieraan gevolgen worden verbonden.

1.7.3 Welk adres gebruiken wij om u te informeren?
Wij hebben u volgens de wet op de juiste manier geïnformeerd, als wij onze informatie sturen naar:

✓ Uw recentste adres dat bij ons bekend is.
✓ Uw verzekeringsadviseur of reisbureau.

1.8 Wat doet u als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing van een van onze medewerkers? Neem dan alstublieft contact met ons op, zodat wij het kunnen bespreken. Komt u er met onze medewerker niet uit? Stuur dan een brief of e-mail met uw klacht aan de directie van Europeesche Verzekeringen, postbus 12920, 1100 AX Amsterdam, [email protected].

Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u deze voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dat kan binnen drie maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen. Komt u er met ons of het Kifid niet uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de rechter.

1.9 Welk recht geldt voor deze overeenkomst?

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden Kortlopende Reisverzekering van Europeesche Verzekeringen.

2.1 Algemene bepalingen

2.1.1 Wat bedoelen we met?
Bagage: - alle voorwerpen die u voor eigen gebruik (of als geschenk) meeneemt op reis;

✓ Alle voorwerpen die u tijdens de reis voor direct en eigen gebruik aanschaft.
✓ Alle voorwerpen die u voor direct en eigen gebruik vooruitstuurt of die worden nagestuurd.

Blijvende invaliditeit: blijvend functieverlies van lichaamsdelen of organen.
Direct familielid: familielid in de eerste, tweede of derde graad.
Eigen gebrek: een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade, met financieel nadeel voor u als gevolg.
Ernstige ziekte: een ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben.
Europa: het werelddeel dat oostelijk loopt tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de verzekering ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon.
Extreme weersomstandigheden: gebeurtenissen zoals orkanen, cyclonen, overstromingen en tornado’s.
Familieleden in de eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders*, adoptieouders*, pleegouders*, stiefouders*, schoonouders*, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.
Familieleden in de tweede graad: broers, zussen, grootouders*, kleinkinderen, schoonzonen*, schoondochters*, zwagers* en schoonzussen*.
Familieleden in de derde graad: neven en nichten (hiermee wordt bedoeld kinderen van broers of zussen), ooms* en tantes* (hiermee wordt bedoeld broers of zussen van vader of moeder), overgrootouders* en achterkleinkinderen.
Kostbare zaken: alle voorwerpen met een waarde van € 250,- of meer. Kleding valt hier niet onder.
Natuurramp: een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de omgeving en de mensen die daar wonen en
leven.
Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering.
Nieuwwaarde: het bedrag dat u nodig heeft om het artikel dat beschadigd is of dat u kwijt bent, nieuw aan te schaffen.
Ongeval: plotseling geweld van buitenaf. Het letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan we ook:

✓ Bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;
✓ Verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand, veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd bent geraakt;
✓ Acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genots- of geneesmiddelen;
✓ Besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof;
✓ Een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval;
✓ Complicaties en verergering door de eerste hulp die u heeft gekregen na het ongeval, of door een medisch noodzakelijke behandeling die u na het ongeval heeft gekregen;
✓ Het plotseling scheuren van spieren of pezen of het plotseling oplopen van een verstuiking of ontwrichting;
✓ Het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt.

Een hernia en de gevolgen van een insectenbeet of een insectensteek zien wij niet als een ongeval.

Reis: reis en verblijf. Binnen Nederland moet er sprake zijn van een geboekte reis en/of geboekt verblijf.
Reisgenoot: iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat niet op uw polis blad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier. Of u kunt op een andere manier aantonen dat u met deze persoon samen reist.
U/uw/verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde(n).
Vervoermiddel: bromfiets, auto, motor, scooter of camper plus aanhangwagen, trailer of zijspan, voorzien van een Nederlands kenteken. Hiermee maakt u de reis vanuit Nederland. U moet dit vervoermiddel mogen besturen, omdat u rijbewijs A, B of BE bezit.
Waarnemer: de persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. Deze persoon moet op uw Annuleringsverzekering van de Europeesche zijn meeverzekerd.
Wereld: alle landen die niet onder het hierboven genoemde begrip Europa vallen. Dat zijn ook de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

* = met ‘*’ bedoelen we ook partners die door een geregistreerd partnerschap en/of samenlevingscontract dezelfde relatie hebben.

2.1.2 Wie zijn verzekerd?
Op het polis blad staat wie er verzekerd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1.3 Waar bent u verzekerd?
Op het polis blad staat waar u verzekerd bent. Dat kan Europa zijn of de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd:

✓ Tterwijl u rechtstreeks op weg bent naar uw vakantiebestemming in het buitenland. Of vanuit het buitenland rechtstreeks op weg naar huis in Nederland.
✓ Tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling. U moet ons wel het originele boekings-, reserverings- of betalingsbewijs van een reisorganisatie, camping, hotel, pension, recreatie- of bungalowpark kunnen laten zien.

Heeft u gekozen voor een verzekering binnen Europa? En maakt u tijdens uw reis een dagexcursie naar een land buiten Europa? Dan bent u ook daarvoor verzekerd.

2.1.4 Wanneer bent u verzekerd?
U bent verzekerd vanaf het moment dat u voor een reis uw huis verlaat tot het moment dat u daarin terugkeert. De verzekering is nooit langer geldig dan 180 dagen.

2.1.5 Wanneer bent u niet verzekerd?
U bent niet verzekerd als:

✓ U tijdens de reis arbeid verricht waar bijzondere gevaren aan zijn verbonden.
✓ U naar familie of kennissen in Nederland reist of bij hen verblijft.
✓ Uw schade het gevolg is van een activiteit die bijzonder gevaarlijk of risicovol is.
✓ Niet de hele reisduur (heenreis, verblijf en terugreis) is verzekerd.
✓ Uw schade het gevolg is van:

1) Solo varen op zee of wedstrijdvaren op zee.
2) Skispringen of speed skiën.
3) Voorbereiding op of deelname aan snelheidswedstrijden met motorrijtuigen.
4) Alpineskiën of snowboarden. Als u de dekking Skiën en snowboarden extra heeft meeverzekerd, dan bent u hiervoor wel verzekerd. Mocht alpineskiën of snowboarden geen deel uitmaken van uw geplande reis, maar doet de gelegenheid hiertoe zich onverwacht voor? En besteedt u niet meer dan een dagdeel aan deze activiteit? Dan bent u hiervoor ook verzekerd.

U bent ook niet verzekerd als uw reis de einddatum van uw verzekering overschrijdt. De einddatum staat op uw polis blad. Overschrijdt u de einddatum onvoorzien en noodgedwongen? En wordt die vertraging veroorzaakt door een gebeurtenis die onder deze verzekering valt? Dan blijft de verzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u en/of uw bagage thuiskomt.

2.2 Personenhulp

2.2.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor hulp voor personen, als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ernstige ziekte, ernstig letsel door een ongeval, overlijden van u, uw reisgenoot of directe familie of door een natuurramp. SOS International verzorgt deze hulp via de Europeesche Hulplijn, telefoon: +31 20 65 15 777.

2.2.2 Wat regelt de Europeesche hulplijn?
Als het naar inschatting van de Europeesche Hulplijn noodzakelijk is, regelt de Europeesche Hulplijn:

✓ Uw vervoer naar de bestemming of naar huis;
✓ Uw opsporing, redding of berging;
✓ De overkomst van één persoon voor noodzakelijke bijstand. Reist u alleen? En is de situatie waarin u verkeert zeer ernstig? Dan kunt u in overleg met de Europeesche Hulplijn maximaal twee personen laten overkomen;
✓ Toezending van medicijnen, maar alleen als deze verzonden mogen worden;
✓ Uw vervangend verblijf;
✓ Betalingsgaranties aan het ziekenhuis;
✓ Het in noodgevallen overmaken van geld;
✓ Medisch advies. De Europeesche Hulplijn geeft adviezen en helpt u zoeken naar een goede arts of medische dienst.

Wordt u of een medeverzekerde met hulp van de Europeesche Hulplijn naar huis gebracht? Dan geldt niet automatisch dat alle medeverzekerden mee terugreizen. In overleg met de Europeesche Hulplijn bepaalt u de noodzaak en spoedeisendheid hiervan.

2.2.3 Wat vergoeden we?
Van de kosten voor de hulpverlening vergoeden wij de kostprijs. Hebben wij of heeft de Europeesche Hulplijn voorschotten aan u verstrekt? Dan moet u die zo snel mogelijk na thuiskomst terugbetalen.

2.3 Extra onvoorziene kosten

U bent verzekerd voor de extra onvoorziene kosten die u moet maken, als er iets misgaat op reis. Wij vergoeden deze als u ze in overleg met en met goedkeuring van de Europeesche of de Europeesche Hulplijn heeft gemaakt.

2.3.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor de onvoorziene en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die u moet maken, als u eerder moet terugkeren naar uw woonplaats of tijdens uw reis ergens noodgedwongen langer verblijft. Maar alleen als u deze kosten moet maken als gevolg van:

✓ Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van uzelf of een meeverzekerde;
✓ Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van een reisgenoot. Maar alleen als de reisverzekering van die reisgenoot uw noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten niet vergoedt;
✓ Het bijwonen van een begrafenis of crematie in Nederland van een niet-meereizende huisgenoot of direct familielid;
✓ Ernstige ziekte of ernstig ongeval van een niet-meereizende persoon die een direct familielid of waarnemer van u is;
✓ Ernstige ziekte of ernstig ongeval van een familielid in de eerste of tweede graad van uw reisgenoot;
✓ Extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor uw terugreis onmogelijk is;
✓ Materiële schade aan uw huis of bedrijf waardoor uw aanwezigheid thuis dringend noodzakelijk is.

De kosten voor redding, hulp of vervoer vanaf de skipiste zijn alleen verzekerd, als u Skiën en snowboarden en Geneeskundige kosten
heeft meeverzekerd. U bent ook verzekerd voor:

✓ Redelijke reis- en verblijfskosten van één persoon die u noodzakelijke bijstand geeft, als u alleen reist en in het ziekenhuis wordt opgenomen. Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering. In zeer ernstige situaties kan deze verzekering ook gelden voor twee personen. Denk bijvoorbeeld aan de overkomst van beide ouders, als het gaat om een ernstig ziek kind;
✓ Redelijke reis- en verblijfskosten van één persoon die ondersteuning geeft, als u of een medeverzekerde in het buitenland overlijdt. Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering;
V De kosten die worden gemaakt, als u opgespoord of gered moet worden.

Overlijdt u of een medeverzekerde tijdens de reis in het buitenland? Dan vergoeden wij de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland. Ook als het overlijden veroorzaakt is door een niet-verzekerde gebeurtenis. Bent u in overleg met de Europeesche Hulplijn eerder teruggekeerd naar Nederland vanwege een verzekerde gebeurtenis? En kunt u binnen de oorspronkelijk geplande reisduur weer terugreizen naar uw bestemming? Dan vergoeden wij ook de redelijke kosten van uw terugreis. Het moet daarbij gaan om een resterend verblijf van minimaal zeven dagen.

2.3.2 Wat is niet verzekerd?
De volgende kosten vergoeden wij niet:

✓ Kosten die u maakt zonder dat u daar vooraf toestemming van de Europeesche of de Europeesche Hulplijn voor heeft gekregen.
✓ Kosten die u normaal gesproken ook maakt, zoals reiskosten of kosten voor levensonderhoud.
✓ Onredelijk hoge kosten voor reis en/of verblijf, bijvoorbeeld extreem hoge taxikosten of een zeer luxe hotel.

2.3.3 Wat vergoeden we?
Wij vergoeden het volledige bedrag voor:

✓ Hulp voor personen;
✓ Opsporing, ook als deze het gevolg is van een niet-verzekerde gebeurtenis;
✓ Vervoer van het stoffelijk overschot. Kiest u voor een begrafenis of crematie op uw vakantieadres? Dan vergoeden wij de reis- en verblijfskosten van huisgenoten en familieleden om daarbij aanwezig te zijn. Maar het maximumbedrag dat wij daarvoor vergoeden, is gelijk aan de kosten om het stoffelijk overschot naar Nederland te vervoeren;
✓ Extra reis- en verblijfskosten in verband met een langer verblijf op uw vakantieadres door ziekte, overlijden of een ongeval;
✓ Extra reis- en verblijfskosten in verband met een eerdere terugkeer naar uw woonplaats;
✓ Extra reis- en verblijfskosten door extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor u later terugreist dan gepland. Wij vergoeden deze kosten alleen als uw vervoerder of luchtvaartmaatschappij u geen alternatief biedt. De vergoeding van verblijfskosten verminderen wij met 10%, als dat kosten zijn die u bespaart op uw normale levensonderhoud.

We vergoeden maximaal:
✓ € 450,- in verband met tijdens de reis gemaakte extra kosten als gevolg van een natuurramp;
✓ € 250,- voor ziekenhuisbezoeken tijdens de reis door of voor bij ons verzekerde medereizigers.
Belangrijk: wij vergoeden deze kosten alleen, als u ze in overleg en met goedkeuring van de Europeesche of de Europeesche
Hulplijn heeft gemaakt.

2.4 Telefoonkosten

2.4.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor telefoonkosten en andere telecommunicatiekosten die u maakt in verband met een verzekerde gebeurtenis.

2.4.2 Wat vergoeden we?
Wat u maximaal vergoed krijgt, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. U vindt de verzekerde bedragen in het overzicht met dekkingen op pagina 3. Op uw polis blad staat voor welke verzekering u heeft gekozen. Telefoonkosten die u heeft gemaakt toen u belde naar de Europeesche of de Europeesche Hulplijn, krijgt u volledig vergoed.

2.5 Schade vakantieverblijf

2.5.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor schade aan het door u gehuurde vakantieverblijf, inventaris, speeltoestellen en het privézwembad in de tuin van het vakantieverblijf. Verliest u de sleutel en moet een kluisje of de voordeur van het gehuurde vakantiebedrijf worden opengebroken? Ook voor deze schade bent u verzekerd.

2.5.2 Wat vergoeden we?
U krijgt een vergoeding als u aansprakelijk bent voor de schade en een bewijs kunt overleggen van betaling van de schade aan de eigenaar van het vakantieverblijf. De schade moet wel hoger zijn dan € 25,-. Wat u maximaal vergoed krijgt, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. U vindt de verzekerde bedragen in het overzicht met dekkingen op pagina 3. Op uw polis blad staat voor welke verzekering u heeft gekozen.

2.6 Bagage

Uw bagage is verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald. Heeft u gekozen voor de Reisverzekering Optimaal? Dan is de dekking Bagage standaard meeverzekerd.

2.6.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. Daarnaast geldt het volgende:

✓ Komt uw bagage later dan bedoeld aan op uw reisbestemming? Dan mag u tegen redelijke kosten noodzakelijke kleding en toiletartikelen kopen. Dit geldt niet als u al thuis bent.
✓ Uw bagage is ook verzekerd als deze, buiten uw wil om, later dan de bedoelde einddatum in uw woning in Nederland aankomt.
✓ Wordt uw bagage na diefstal of verlies teruggevonden? Dan vergoeden wij de kosten van het vervoer van deze bagage naar uw huisadres.
✓ Kunt u niet meer in uw tent overnachten, doordat deze beschadigd is door een onvoorziene gebeurtenis zoals diefstal, bosbrand of een windhoos? Dan vergoeden wij de schade aan de tent en de kosten om een vervangende tent te huren.
✓ Ook in het buitenland gehuurde langlaufartikelen zijn verzekerd.
✓ Wij vergoeden de reis- en verblijfskosten die u moet maken om een nieuw reisdocument te krijgen na verlies of diefstal tijdens uw reis.

2.6.2 Wat zijn uw verplichtingen?
U heeft de volgende verplichtingen:

✓ U moet aantonen dat de vermiste of beschadigde bagage in uw bezit was. Dat kan bijvoorbeeld met nota’s of met afschriften van de bank.
✓ Reist u met het vliegtuig, de trein, de boot of de bus en raakt uw bagage zoek of beschadigd? Dan moet u dat onmiddellijk bij de vervoerder melden en hem een rapport laten opmaken. Dat rapport moet u naar ons sturen.
✓ Bij diefstal of verlies moet u een politierapport (proces-verbaal) laten opmaken. Dat rapport moet u naar ons sturen.

2.6.3 Wat is niet verzekerd?
De volgende zaken zijn niet verzekerd onder deze dekking:

✓ Geld. Heeft u het verlies of diefstal van geld meeverzekerd? Dan is geld tot een maximum van € 500,- verzekerd;
✓ (Het saldo op) passen, kaarten, tegoedbonnen en bankpassen;
✓ Motorvoertuigen, aanhangwagens, bromfietsen, scooters en accessoires en toebehoren daarvan. Fietsdragers en dakkoffers zijn wel verzekerd;
✓ Vaartuigen, luchtvaartuigen en accessoires en toebehoren daarvan;
✓ Val- en zweefschermen met toebehoren;
✓ Ski- en snowboarduitrusting. Heeft u Skiën en snowboarden meeverzekerd? Dan is deze uitrusting wel verzekerd;
✓ Kostbare zaken die u niet als handbagage heeft vervoerd in een vliegtuig, bus, boot of trein;
✓ Kostbare zaken en reisdocumenten die u onbeheerd heeft achtergelaten;
✓ Entreebewijzen en dergelijke die u tijdens uw reis niet nodig heeft;
✓ Schade door slijtage;
✓ Schade aan computersoftware of -bestanden;
✓ Antieke voorwerpen, kunstvoorwerpen of voorwerpen met een verzamelwaarde;
✓ Krassen of ontsieringen, tenzij u het voorwerp daardoor niet meer kunt gebruiken waarvoor het is bestemd;
✓ Schade door een eigen gebrek van een voorwerp, zoals een constructiefout;
✓ Extra schade die ontstaat door diefstal, verlies of beschadiging van uw zaken. Moest u zaken aanschaffen doordat uw bagage vertraagd op uw bestemming aankwam? Of moest u extra reis- en verblijfkosten maken, omdat u tijdens uw reis een nieuw reisdocument moest halen? Dan krijgt u de kosten vergoed zolang die redelijk zijn;
✓ Schade door langzaam werkende invloeden van milieu, zon of weer, zoals roest of verrotting;
✓ Diefstal van reisdocumenten uit of vanaf een vervoermiddel;
✓ Diefstal van kostbare zaken vanaf een vervoermiddel;
✓ Diefstal van bagage uit een vervoermiddel, tenzij:
1) Het voertuig goed was afgesloten en er sporen van braak zijn; en
2) De bagage in een afzonderlijke, afgesloten (koffer)ruimte in het vervoermiddel lag; en
3) De bagage was afgedekt met een hoedenplank, rol hoes of andere deugdelijke voorziening waardoor de bagage niet zichtbaar
was; of
4) Het gebeurde tijdens een korte rust- of eetpauze, als u onderweg bent;
5) Het om een kampeer- of bestelauto gaat die op het moment van de diefstal op een kampeerterrein stond;
✓ Diefstal van kostbare zaken uit een vervoermiddel, tenzij:
1) U voldoet aan de voorwaarden die onder het vorige punt staan;
2) Het vervoermiddel niet bij het overnachtingsverblijf stond toen de diefstal plaatsvond. In dat geval moet u de kostbare zaken opbergen in het overnachtingsverblijf.

Overnacht u in een tent? Dan is diefstal van kostbare zaken uit een vervoermiddel ook gedekt. Dit geldt alleen als u deze voorwerpen hier voor de veiligheid heeft neergelegd. Het voertuig moet bovendien goed zijn afgesloten. De kostbare zaken mogen verder niet van buitenaf zichtbaar zijn en in een afzonderlijke, afgesloten (kofferbak)ruimte liggen. Eventuele diefstal kunt u aantonen doordat er sporen van braak aanwezig zijn.

2.6.4 Wat vergoeden we?
Zijn uw zaken nog geen jaar oud? Dan keren we bij diefstal, verlies of onherstelbare beschadiging de nieuwwaarde uit. Als u heeft gekozen voor de Reisverzekering Optimaal, zijn uw spullen twee jaar voor nieuwwaarde verzekerd. Voor zaken die ouder zijn, vergoeden wij de dagwaarde. We berekenen de dagwaarde aan de hand van een afschrijvingslijst. Deze lijst vindt u op onze website: http://bit.ly/afschrijvingslijst.
Wat wij maximaal vergoeden, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. Dat staat op uw polis blad. U vindt de verzekerde bedragen in het overzicht met dekkingen.

2.7 Geld

Geld is verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald. Heeft u gekozen voor de Reisverzekering Optimaal? Dan is de dekking Geld standaard meeverzekerd.

2.7.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal of verlies van uw geld. 
                          
2.7.2 Wat is niet verzekerd?
Diefstal van geld uit of vanaf een vervoermiddel is niet verzekerd.

2.7.3 Wat vergoeden we?
Wij vergoeden per persoon maximaal € 500,-.

2.8 Geneeskundige kosten

De geneeskundige kosten zijn verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald. Heeft u gekozen voor de Reisverzekering Optimaal? Dan is de dekking Geneeskundige kosten standaard meeverzekerd.

BELANGRIJK OM TE WETEN

✓ Deze dekking biedt een aanvulling op de wettelijk verplichte Nederlandse zorgverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt wat uw zorgverzekering niet of onvoldoende vergoedt.
✓ Heeft u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering? Of biedt uw zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats, of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Of niet voor de reden waarvoor u op reis bent? Dan ontvangt u ook geen vergoeding via deze dekking.
✓ Wij mogen u vragen ons te machtigen om uw medische gegevens op te vragen.
✓ Wij vergoeden alleen als u een van deze bewijzen aan ons kunt geven:
1) het uitkeringsbericht van uw zorgverzekeraar met de kopieën van de nota’s;
2) de originele medische nota’s.

2.8.1 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor de kosten van:

✓ Medisch noodzakelijke geneeskundige zorg;
✓ Medisch noodzakelijke tandheelkundige zorg voor uw natuurlijke gebit;
✓ Extra reiskosten die u maakt van en naar de instelling die de zorg verleent.

De noodzaak voor deze medische zorg is tijdens uw reis ontstaan en u kon deze niet voorzien toen u op reis ging. Een erkende en bevoegde zorgverlener moet deze noodzakelijke medische zorg verlenen.

2.8.2 Kwaliteit van medische zorg
Wij willen de kwaliteit van de geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met ziekenhuizen en artsen garanderen. Daarom bepalen wij in welk ziekenhuis en door welke arts u zich moet laten behandelen.

2.8.3 Contact met de hulplijn
Heeft u hulp nodig? Neem dan, als dat mogelijk is, eerst contact op met de Europeesche Hulplijn via telefoonnummer +31 20 651 57 77.

2.8.4 Wat is niet verzekerd?
De volgende zaken vallen niet onder de dekking Geneeskundige kosten:

✓ Het vrijwillig eigen risico van uw zorgverzekering;
✓ Geneeskundige zorg die het gevolg is van alpineskiën of snowboarden. Heeft u Skiën en snowboarden meeverzekerd? Dan is deze
zorg wel verzekerd;
✓ Behandelingen, onderzoeken, geneesmiddelen en verbandmiddelen die niet zijn voorgeschreven door bevoegde artsen;
✓ Geneeskundige zorg in een privékliniek zonder dat u hierover heeft overlegd met de Europeesche Hulplijn;
✓ Tandheelkundige behandeling of reparatie van kunstelementen van uw gebit, zoals kronen, stifttanden en kunstgebitten. Wij vergoeden geneeskundige en tandheelkundige zorg ook niet als:
uw reis als doel heeft om die behandeling in het buitenland te ondergaan. Heeft die behandeling medische gevolgen? Dan vergoeden wij ook de kosten van die gevolgen niet;
✓ De noodzaak voor de behandeling niet is ontstaan tijdens de reis.

2.8.5 Wat vergoeden we?
Wij vergoeden het volgende:

✓ Bij geneeskundige zorg vergoeden wij de kostprijs in aanvulling op een Nederlandse zorgverzekering.
✓ Het bedrag aan tandheelkundige zorg dat wij maximaal vergoeden, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. U vindt de verzekerde bedragen in het overzicht met dekkingen op pagina 3. Op uw polisblad staat voor welke verzekering u heeft gekozen.
✓ Heeft u noodzakelijke reiskosten gemaakt van en naar de plaats waar de geneeskundige behandeling plaatsvond? Dan ontvangt u een kilometervergoeding volgens de letselschaderichtlijn (zie www.deletselschaderaad.nl).

2.9 Reisrechtsbijstand

Rechtsbijstand tijdens uw reis is verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald. Heeft u gekozen voor de Reisverzekering Optimaal? Dan is de dekking Reisrechtsbijstand standaard meeverzekerd. Wij hebben voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.. Dit betekent dat DAS de rechtshulp voor ons uitvoert en rechtsbijstand verleent.

2.9.1 Wat bedoelen we met?
Gebeurtenis: een voorval of reeks van voorvallen die uiteindelijk tot het geschil heeft geleid en als oorzaak hiervan kan worden gezien.
Onderling geschil: een geschil tussen twee verzekerde personen die beiden in dezelfde zaak een beroep kunnen doen op de dekking van deze verzekering.
Rechtsbijstand: het behartigen van uw juridische belangen, als u een juridisch meningsverschil (een geschil) heeft met een of meerdere andere partijen. DAS doet dat bijvoorbeeld door:

✓ U te adviseren over uw rechtspositie en de haalbaarheid van uw zaak;
✓ U te verdedigen bij (strafrechtelijke) vorderingen;
✓ Namens u verzoekschriften en bezwaarschriften in te dienen en te verdedigen;
✓ Beschikkingen of rechterlijke uitspraken uit te voeren;
✓ De kosten van rechtsbijstand te vergoeden of voor te schieten.

2.9.2 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn:

✓ U als verzekeringnemer;
✓ De personen die op uw reisverzekering zijn (mee)verzekerd;
✓ De nabestaanden van een verzekerde persoon. Maar alleen als de verzekerde persoon is overleden door een gebeurtenis die verzekerd is met deze rechtsbijstandverzekering. De nabestaande krijgt dan juridische hulp bij het opeisen van een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud en de begrafeniskosten. Hier heeft hij recht op volgens artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.

2.9.3 Wat is verzekerd?
U bent als privépersoon verzekerd voor rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil (een geschil) in zaken tussen personen onderling. Heeft het geschil te maken met uw activiteiten voor een bedrijf? Dan bent u daar dus niet voor verzekerd. Het geschil is ontstaan door een gebeurtenis die plaatsvond tijdens een reis die deze reisverzekering verzekerde. Het geschil gaat over:

✓ Schade die een ander aan uw spullen heeft toegebracht en waarvoor hij aansprakelijk is;
✓ Een strafzaak die tegen u wordt aangespannen;
✓ Een contract dat u voor deze reis heeft gesloten.

U krijgt juridische hulp als er een geschil is of als dat dreigt te ontstaan. Maar alleen als u verzekerd bent op het moment dat:
✓ De gebeurtenis waardoor het geschil ontstond plaatsvond;
✓ Het geschil ontstond;
✓ U de juridische hulp voor het eerst nodig heeft.

Wist u op het moment dat u de dekking afsloot dat u een geschil zou krijgen of dat u rechtsbijstand nodig zou hebben? Dan bent u niet verzekerd. Gaat het om een onderling geschil? Dan geldt het volgende:

✓ Bij een geschil tussen uzelf (verzekeringnemer) en een andere persoon (verzekerde) krijgt alleen u de juridische bijstand.
✓ Bij een geschil tussen twee andere verzekerde personen bepaalt u (als verzekeringnemer) wie van hen juridische bijstand krijgt.

Vond de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond, plaats voordat u de dekking afsloot? Maar kunt u aantonen dat u dat niet wist of kon weten? Dan zien wij de gebeurtenis niet als de oorzaak van het geschil en bent u ervoor verzekerd. Heeft u meer geschillen die met elkaar samenhangen of die dezelfde gebeurtenis als oorzaak hebben? Dan zien wij al deze geschillen samen als één geschil. DAS neemt een geschil alleen in behandeling als het financieel belang € 125,- of meer is.

2.9.4 Wanneer bent u verzekerd?
Heeft u onlangs de dekking Reisrechtsbijstand afgesloten? Dan moet u rekening houden met een wachttijd. DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil ontstaat binnen drie maanden na de ingangsdatum van de dekking.
In twee situaties heeft u geen wachttijd en kunt u direct rechtsbijstand krijgen. Dat is het geval als:

✓ De dekking Reisrechtsbijstand direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarmee u dezelfde rechten op rechtsbijstand had;
✓ U bij het afsluiten van de dekking niet kon voorzien dat dit geschil zou ontstaan. DAS kan u vragen dit aan te tonen.

2.9.5 Waar bent u verzekerd?
U bent in het verzekeringsgebied van uw reisverzekering verzekerd. U bent hier verzekerd voor juridische meningsverschillen. U bent alleen verzekerd als de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van dat land van toepassing is.

2.9.6 Wat krijgt u vergoed?
U krijgt bij uw geschil juridische hulp van deskundigen in loondienst van DAS. De kosten van deze medewerkers krijgt u volledig vergoed. Daarnaast vergoeden wij tot maximaal € 25.000,- per geschil het volgende:

✓ De redelijke en noodzakelijk gemaakte kosten van een deskundige die niet bij DAS werkt en die DAS voor u heeft ingeschakeld;
✓ Kosten van een mediator die DAS voor u heeft ingeschakeld. Maar alleen als deze kosten echt nodig waren voor de mediation (bemiddeling). DAS vergoedt alleen uw deel van de kosten;
✓ Kosten van getuigen in een rechtszaak. Maar alleen als de rechter het goed vond dat deze mensen getuigen waren;
✓ Proceskosten voor een rechtszaak, waarvan de rechter vond dat u deze moet betalen;
✓ Reis- en verblijfkosten die u heeft gemaakt, doordat u bij een rechter in het buitenland moet komen. Maar alleen als uw advocaat heeft gezegd dat u daar inderdaad heen moet. En ook alleen als u deze kosten van tevoren met DAS besproken heeft;
✓ Kosten die u heeft gemaakt om een uitspraak van de rechter uit te (laten) voeren.

Moet u een waarborgsom betalen voor uw vrijlating of om uw paspoort, rij- of vaarbewijs terug te krijgen? Of om een beslag op uw spullen op te heffen? Dan betaalt DAS die waarborgsom tot maximaal € 12.500,-. Maar alleen als u de waarborgsom aan een bevoegde overheidsinstantie moet betalen. Krijgt u het bedrag van de waarborgsom terug? Dan moet u dat bedrag zo snel mogelijk aan DAS terugbetalen. Krijgt u het bedrag van de waarborgsom niet terug? Dan moet u het bedrag uiterlijk binnen één jaar terugbetalen. Kunt u de schade niet verhalen op degene die daar aansprakelijk voor is, omdat die dat niet kan betalen? Dan vergoedt DAS deze
schade tot maximaal € 750,-. Maar alleen als de schade minimaal € 125,- is. Is de behandeling van het geschil te duur of kost die te veel tijd? Dan kan DAS beslissen om u een bedrag te geven en de zaak daarmee af te handelen. Dat bedrag is dan even groot als de schade die u heeft.

2.9.7 Wat is niet verzekerd?
U krijgt geen rechtsbijstand:

✓ Als u het geschil zo laat bij DAS meldt, dat het DAS meer kost of dat DAS zich meer moet inspannen om rechtsbijstand te kunnen
verlenen;
✓ Als u fraude pleegt door niet de waarheid te vertellen of onvolledige informatie te geven over een schade, een ongeval of een
gebeurtenis. U pleegt ook fraude als een ander dit voor u doet;
✓ Als u een fiscaal geschil heeft. Dat zijn geschillen met de Belastingdienst over heffingen, retributies, invoerrechten en dergelijke;
✓ Als u het geschil bewust niet heeft voorkomen, terwijl u dat wel kon zonder dat dit voor u nadeel zou opleveren;
✓ Als u het geschil bewust veroorzaakt om er voordeel mee te behalen (dat u anders niet zou hebben gehad);
✓ Als u in een strafzaak betrokken bent waarbij u (bewust) de wet heeft overtreden, of waarbij u het verwijt krijgt dat u (opzettelijk) een misdrijf heeft gepleegd. Als achteraf komt vast te staan dat u niet (bewust) de wet heeft overtreden of opzettelijk een misdrijf heeft gepleegd, vergoedt DAS de kosten van een strafzaak wel. Het moet dan gaan om kosten van een advocaat die u verdedigde in de strafzaak;
✓ Als u een geschil heeft met DAS. Krijgt u gelijk in een onherroepelijk vonnis? Dan vergoedt DAS de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog;
✓ Als u een geschil heeft dat is ontstaan doordat u instaat voor verplichtingen van anderen. Of als deze zijn ontstaan doordat een vordering of verplichting van een ander op u is overgegaan;
✓ Als u zich wilt verweren, omdat iemand u aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft toegebracht door onrechtmatig te handelen; bij geschillen die een gevolg zijn van een natuurramp, molest of sabotage;
✓ Bij geschillen die zijn ontstaan door atoomkernreactie. Hierop zijn twee uitzonderingen:
1)  U krijgt wel rechtsbijstand, als de atoomkernreactie te maken heeft met radioactieve nucliden (een nuclide is een atoomsoort) buiten een kerninstallatie. En als deze nucliden bestemd zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, onderwijskundige of wetenschappelijke doelen of niet-militaire beveiligingsdoelen;
2) U krijgt wel rechtsbijstand, als de overheid een vergunning heeft gegeven voor het maken, gebruiken, opslaan en zich ontdoen van radioactieve stoffen. U krijgt alleen een vergoeding als er volgens de wet niemand anders voor de schade aansprakelijk is. Dat staat in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225). Onder ‘kerninstallatie’ verstaan we een kerninstallatie in de zin van deze wet of aan boord van een schip.

2.9.8 Hoe handelen wij uw schade af?
Wij hebben voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, Kamer van Koophandel, nummer 33110754.

DAS bestudeert haalbaarheid
DAS informeert u over de haalbaarheid van uw geschil en overlegt met u over de aanpak. Ziet DAS geen redelijke kans meer om het gewenste resultaat te bereiken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand meer.

Andere betrokkenen
Soms is het verstandig om in een geschil samen met (een aantal) andere belanghebbenden collectief actie te voeren via een externe deskundige. U moet hiervoor wel toestemming vragen aan DAS. Als DAS hiermee akkoord gaat, vergoedt DAS de rechtsbijstand. Dit gebeurt door te kijken naar de kosten die de belanghebbenden gezamenlijk hebben gemaakt en die te delen door het aantal belanghebbenden. DAS vergoedt uw deel.

Verlenen van rechtsbijstand
DAS verleent zelf de rechtsbijstand. Maar DAS kan ook besluiten een deskundige (bijvoorbeeld een advocaat) in te schakelen die niet bij DAS in loondienst is. Deze deskundige verleent dan (een deel van) de juridische bijstand. Alleen DAS mag, namens u, opdrachten aan deze deskundige geven. In sommige gevallen mag u zelf de advocaat kiezen aan wie DAS de opdracht geeft. Dit gebeurt als:

✓ DAS ervoor kiest een advocaat in te schakelen om uw belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen;
✓ Ook de andere partij voor rechtsbijstand verzekerd is en door DAS moet worden bijgestaan.

De advocaat die u kiest, moet wel gevestigd zijn in het land waar de zaak dient. Schakelt DAS een externe deskundige (advocaat) in?
Dan gelden de volgende regels:

✓ Bij een zaak voor een Nederlandse rechter moet de advocaat in Nederland zijn ingeschreven of in Nederland een kantoor hebben.
✓ Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven.
✓ DAS geeft altijd namens u de opdracht aan de advocaat. Door deze dekking af te sluiten, heeft u DAS hiervoor automatisch toestemming verleend. Deze toestemming kunt u niet intrekken.
✓ DAS is niet verplicht om in één geschil meer dan één externe deskundige in te schakelen.
✓ Is een advocaat ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de voorwaarden van deze dekking.

Wat doet u bij een geschil met of klacht over DAS?
Blijft u met DAS van mening verschillen over de aanpak van een geschil? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een advocaat. U mag zelf uw standpunt toelichten aan de advocaat. De kosten zijn voor rekening van DAS en het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. DAS zal de zaak vervolgens behandelen zoals de advocaat heeft bepaald.

Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat? Dan kunt u ook aangeven dat u de zaak liever voor eigen rekening en risico wilt voortzetten. Wordt u vervolgens alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan betaalt DAS achteraf aan u de redelijke en gebruikelijke kosten van rechtsbijstand die u heeft gemaakt. Draagt DAS uw zaak over aan een externe deskundige? Dan mag dat niet de advocaat zijn die het bindende oordeel heeft gegeven en ook niet zijn kantoorgenoot. Deze geschillenregeling geldt niet als u een meningsverschil heeft met een externe deskundige.

Wanneer is DAS aansprakelijk?
Vindt u dat u schade heeft geleden door of als gevolg van de bijstand van DAS? Dan kunt u DAS daarvoor aansprakelijk stellen. DAS heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van DAS is beperkt tot het bedrag waarop deze verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Een kopie van deze verzekeringspolis kunt u bij DAS inzien. Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of in verband met het werk van een externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld.

Klachtenregeling rechtsbijstandverzekering
Heeft u een klacht over hoe DAS rechtsbijstand heeft verleend? Dan kunt u een klacht indienen bij DAS (postbus 23000, 1100 DM Amsterdam). Vindt u dat DAS uw klacht niet goed heeft afgehandeld? Leg dan uw klacht voor aan de Stichting Klachteninstituut. Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Of bel: 0900 - 355 2248. Doe dit binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van DAS heeft gekregen. Als u geen gebruik wilt maken van deze klachtbehandelingsmogelijkheden, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Wat verwachten wij van u?
Heeft u een geschil? Dan moet u dat zo snel mogelijk na het ontstaan ervan aanmelden bij DAS. Daarnaast verwachten wij van u dat u goed meewerkt met DAS en/of de door DAS ingeschakelde externe deskundige die voor u aan het werk gaat. Dit houdt in dat u:

✓ Alle informatie en documenten geeft die van belang zijn;
✓ Als dat wordt gevraagd, aantoont hoe groot het geschil is en wat uw belang (in geld) hierbij is;
✓ Toestemming geeft dat DAS informatie over uw zaak krijgt of kan inzien, als DAS een deskundige heeft ingeschakeld die niet bij DAS in loondienst is 
✓ Meewerkt aan een verzoek om in een strafzaak als zogeheten civiele partij op te treden;
✓ Meewerkt bij het verhalen van de kosten van rechtsbijstand op een ander;
✓ Niets doet wat nadelig is voor de rechtshulpverlening of de belangen van DAS.

Kosten die u dubbel vergoed krijgt, moet u terugbetalen Ontvangt u geld voor kosten die DAS al aan u heeft voorgeschoten? Dan moet u deze vergoeding terugbetalen aan DAS. Dat geldt ook voor proceskosten die u volgens een onherroepelijk vonnis ontvangt en buitengerechtelijke kosten die aan u worden betaald.

Wanneer is een deskundigenrapport nodig?
Is het niet duidelijk of u een geschil heeft? Dan moet u dat aantonen. Dat kan met een rapport van een deskundige. In dit rapport moet staan wie het geschil heeft veroorzaakt en waar het geschil door komt. En wat hiervan voor u de gevolgen zijn. Blijkt uit het rapport duidelijk dat u een geschil heeft? Dan vergoedt DAS u de kosten van het rapport.

2.10 Ongevallendekking

Ongevallen zijn verzekerd, als deze dekking op uw polisblad staat en u hiervoor premie heeft betaald.

2.10.1 Wat is verzekerd?

U ontvangt vanuit deze dekking een vergoeding, als u of een medeverzekerde tijdens een reis door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Hebben wij binnen een jaar na de melding van het ongeval nog niet vastgesteld welke uitkering u krijgt voor invaliditeit? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente. U krijgt deze rente vanaf de 365e dag na de melding van het ongeval, totdat we uw invaliditeit definitief hebben vastgesteld.

2.10.2 Wat is niet verzekerd?
U bent niet verzekerd als:

✓ Het ongeval is veroorzaakt doordat u een verbod of waarschuwing heeft genegeerd;
✓ Het ongeval (mede)veroorzaakt is door een ziekte van u of doordat u getroffen werd door een abnormale toestand van lichaam of geest zoals bijvoorbeeld een psychose of burn-out;
✓ Het ongeval veroorzaakt is terwijl u aan het skiën of snowboarden was. Heeft u Skiën en snowboarden meeverzekerd? Dan is dit ongeval wel verzekerd;
✓ Het ongeval (mede) is veroorzaakt doordat u alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen heeft gebruikt.

2.10.3 Wat vergoeden we?
Wat wij maximaal vergoeden, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. U vindt de verzekerde bedragen in het overzicht met dekkingen op pagina 3. Op uw polis blad staat voor welke verzekering u heeft gekozen. Heeft u recht op vergoeding van de wettelijke rente? Dan vergoeden wij die tot maximaal 4%. Wilt u weten hoeveel wij uitkeren bij welk soort letsel? Lees dan het overzicht op onze website: www.europeesche.nl/ongevallendekking. Daarbij gaan wij ervan uit dat u organen of lichaamsdelen helemaal verliest, of dat u ze niet meer volledig kunt gebruiken. De totale uitkering bedraagt nooit meer dan 100% van het verzekerd bedrag.

2.11 Skiën en snowboarden

Skiën en snowboarden is verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald.

2.11.1 Wat is verzekerd?
Schade die is ontstaan tijdens skiën en snowboarden is verzekerd. Welke schade hieronder valt, hangt af van de dekking die u heeft gekozen. Deze vindt u op uw polis blad. Heeft u bagage meeverzekerd? Dan is het volgende verzekerd voor de bedragen die in het overzicht van de dekkingen op pagina 3 staan:

✓ Ski- en snowboarduitrusting;
✓ In het buitenland gehuurde wintersportartikelen;
✓ Kosten van skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting, als u daar door een ongeval of voortijdige terugkeer geen gebruik meer van kunt maken. We vergoeden dan alleen de kosten van de niet-gebruikte dagen.

2.11.2 Wat is niet verzekerd?

✓ Negeert u waarschuwingen of een verbod op of rond de piste? Dan zijn de gevolgen daarvan niet verzekerd;
✓ Zijn alleen uw skistokken, bindingen, het belag (de zool) of de kanten van uw ski’s of snowboard beschadigd? Dan krijgt u daarvoor geen vergoeding, tenzij verder gebruik door deze schade onmogelijk is.

2.11.3 Eigen risico
Het eigen risico voor ski- en snowboarduitrusting is hetzelfde als het eigen risico voor bagage. Zie het overzicht van dekkingen.

2.12 Hulp en huur vervoermiddel

Hulp en huur vervoermiddel zijn verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald.

BELANGRIJK OM TE WETEN

✓ De dekking Hulp en huur vervoermiddel is alleen mogelijk voor vervoermiddelen met een Nederlands kenteken. Dit vervoermiddel moet te besturen zijn met een rijbewijs A, B of BE.
✓ Als u een (vervangende) auto, motor of camper wilt huren, moet u een creditcard hebben.
✓ Regel een vervangend vervoermiddel altijd in overleg met de Europeesche Hulplijn via telefoonnummer +31 20 651 57 77.

2.12.1 Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Europa.

2.12.2 Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor hulp via de Europeesche Hulplijn, als:

✓ U door onvoorziene pech of een ongeval tijdens de reis met uw vervoermiddel niet verder kunt reizen;
✓ De bestuurder tijdens de reis uitvalt door ziekte, letsel of overlijden en er niemand anders in uw reisgezelschap is die het vervoermiddel kan besturen.

U bent verzekerd voor vervangend vervoer, als uw vervoermiddel:

✓ Binnen zeven dagen voor vertrek naar het buitenland uitvalt door een van buiten komend onheil en u uw vervoermiddel daardoor niet kunt gebruiken binnen twee werkdagen na de oorspronkelijke vertrekdatum. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal;
✓ Tijdens de reis na een onvoorziene en onzekere gebeurtenis uitvalt en niet binnen twee werkdagen weer te gebruiken is. Moet u door het uitvallen van uw vervoermiddel tijdens uw reis in het buitenland extra verblijfskosten maken? Dan vergoeden wij deze kosten.

2.12.3 Wat is niet verzekerd?
U krijgt geen hulp of vergoeding van huur van een vervangend vervoermiddel, als:

✓ U niet voldoet aan wettelijke eisen, zoals APK of een geldig rijbewijs;
✓ Uw vervoermiddel uitvalt door slecht of onvoldoende onderhoud;
✓ U de camper, caravan, vouwwagen of trailer te zwaar heeft beladen.

2.12.4 Wat doet de Europeesche hulplijn?
Als het nodig is, regelt de Europeesche Hulplijn:

✓ Vervoer van het vervoermiddel en uw bagage naar uw bestemming of naar uw huis in Nederland;
✓ Een vervangende bestuurder;
✓ Berging, bewaking, stalling en transport van uw vervoermiddel en uw bagage;
✓ Verzending van noodzakelijke onderdelen voor het repareren van uw vervoermiddel;
✓ Vernietiging of invoer als het vervoermiddel in het buitenland moet worden achtergelaten.

2.12.5 Wat vergoede we?
Wij vergoeden maximaal:

✓ De kosten voor hulp: kostprijs;
✓ Transport van het vervoermiddel naar een door u te bepalen plaats in Nederland: kostprijs;
✓ Berging en bewaking, stalling en transport van het vervoermiddel en uw bagage naar de dichtstbijzijnde garage tot € 1.000,-;
✓ Arbeidsloon bij reparatie langs de weg tot € 150,-;
✓ Verzendkosten van onderdelen tot € 150,-.

De kosten die u voor vervangend vervoer maakt, moeten logisch en redelijk zijn. U heeft recht op een vervangend vervoermiddel. Wij streven daarbij naar een vervoermiddel dat vergelijkbaar is met uw eigen vervoermiddel.
Binnen uw geplande reisperiode heeft u recht op maximaal:

✓ Dertig dagen vervangend vervoer;
✓ € 125,- per dag voor vervangend vervoer per vervoermiddel;
✓ € 250,- voor extra reiskosten die u maakt als u de auto of camper ophaalt of wegbrengt en daarvoor met een trein, bus of taxi moet reizen;
✓ € 1.000,- voor extra reiskosten als u geen gebruik maakt van vervangend vervoer. Wij vergoeden deze kosten alleen, als u hiervoor toestemming van de Europeesche Hulplijn heeft gekregen;
✓ € 100,- per polis voor telefoonkosten als u die maakt in verband met deze dekking;
✓ € 75,- per persoon per dag voor noodzakelijke extra verblijfskosten, tot maximaal tien dagen.

2.12.6 Wat vergoeden we niet?

Wij vergoeden geen kosten voor de eventuele reparatie zelf en de onderdelen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast vergoeden wij geen kosten die u normaalgesproken ook maakt, zoals kosten van levensonderhoud. In dat geval brengen wij tot maximaal 10% op uw verblijfskosten in mindering.

2.13 Extra sportuitrusting

Extra sportuitrusting is verzekerd, als deze dekking op uw polis blad staat en u hiervoor premie heeft betaald. U kunt deze dekking alleen kiezen, als u ook uw bagage heeft verzekerd.

2.13.1 Wat bedoelen we met?
Sportuitrusting: de uitrusting en toebehoren van de volgende sporten:

✓ Racket- en balsport
✓ Berg- en klimsport
✓ Golfen
✓ Vecht- en verdedigingssport
✓ Inlineskaten en skeeleren
✓ Zeilplanksport en kanoën
✓ Wintersport
✓ Duiken
✓ Ruitersport
✓ Hand- en kruisboogschieten
✓ Surfen
✓ Wandelen en fietsen

De sportuitrusting moet voor eigen gebruik:

✓ Zijn meegenomen;
✓ Tijdens de reis zijn gekocht;
✓ Tijdens de geldigheidsduur van de dekking vooruit- of nagestuurd zijn.

2.13.2 Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging en verlies van uw sportuitrusting. Ook als u deze in het buitenland heeft gehuurd. Wordt uw sportuitrusting na diefstal of verlies teruggevonden? Dan vergoeden wij de kosten van het vervoer van de sportuitrusting naar uw huisadres.

2.13.3 Wat vergoeden we?
Boven het verzekerd bedrag voor de dekking van uw bagage, bent u verzekerd tot € 2.500,-. Is uw sportuitrusting nog geen jaar oud? Dan keren wij bij diefstal, verlies of onherstelbare beschadiging de nieuwwaarde uit. Als uw sportuitrusting meer dan één jaar oud is, vergoeden wij de dagwaarde. We berekenen de dagwaarde aan de hand van een afschrijvingslijst. Deze lijst vindt u op onze website: http://bit.ly/afschrijvingslijst.

2.13.4 Wanneer krijgt u geen vergoeding?
Wij vergoeden geen schade als uw sportuitrusting:

✓ Slecht onderhouden is;
✓ In slechte staat verkeert;
✓ Overbelast is.